Онлайн инструмент, който предоставя изчерпателна и подробна информация чрез сравняване на резултатите от самооценката с обратната връзка, дадена от прекия ръководител, колегите, подчинените и/или клиентите. Методът ясно идентифицира силните страни и областите за подобрение и помага да се очертаят конкретни и реалистични цели за развитие.

Стандартният доклад с предварително зададени компетенции включва:

  • Лидерство
  • Работа в екип и сътрудничество
  • Ефективна комуникация
  • Стратегическа ориентация
  • Стремеж към резултати
  • Планиране и организиране

Всяка 360-градусова обратна връзка включва 1 индивидуален коучинг час за обсъждане на резултатите и поставяне на индивидуални цели за развитие .

Препоръчваме събирането на 360-градусова обратна връзка да се проведе преди началото на Лидерската Академия и втори път 3 месеца след приключване на Академията. Така най-точно може да се оцени напредъка и да се състави план за лидерско въздействие през следващите 6 месеца.