Центърът за развитие е средство за събиране на информация, при стандартизирани условия, за способностите на дадено лице да изпълнява ръководна длъжност

Оценката на потенциала на даден човек да изпълнява ролята си на ръководител е важен въпрос за стратегията на компанията за развитие на мениджърите

Центърът за развитие включва няколко "инструмента“ с различна продължителност и нива на трудност


1. Тест за когнитивни и аналитични умения

Тестът измерва набор от различни когнитивни способности, за да идентифицира цялостната способност, както и специфични силни и слаби страни.

Продължителност: 36 минути, онлайн тест на английски език


2. Ситуационен тест

Това е инструмент, който представлява бизнес-симулация на различни аспекти от работата на един мениджър. Оценява способността на човек да взема решения за ефективни начини за справяне със ситуации от реалния живот. Той е специално предназначен за оценка на преценката на ръководителите.

Продължителност: 30 минути, онлайн тест на английски език


3. Поведенчески анализ

Оценките на поведенията ни посочват как един човек се държи и представя в работна среда. Знанията за мотиваторите на даден човек ни помага да разберем защо този човек прави онова, което прави. Мотиваторите инициират поведението на човека.

Продължителност: 30 минути, онлайн тест


4. Индивидуален бизнес казус

Фокусът на упражнението е определяне на стратегия за организация и вземане на критични решения, засягащи посоката на развитине на организацията. Казусите включват подготовка, представяне и обсъждане. Основните компетенции, които се оценяват, са свързани със стратегическото мислене, лидерството, концептуалното мислене и междуличностната чувствителност.

Продължителност: 120 минути, присъствен формат


5. Ролева игра

Фокусът на ролевата игра е върху убеждаването и влиянието, ръководството и надзора, работата с хората (особено междуличностната чувствителност, идентифицирането на потребностите от развитие на екипа и развитието на хората), постигането на резултати и посрещането на очакванията на клиентите. Казусът включва подготовка, представяне и обсъждане

Продължителност: 60 минути, присъствен формат


6. Интервю със структурирани въпроси, базирани на компетентностния модел на компанията

Интервюто, основано на компетентностния модел на Компанията, е специално разработено, за да интегрира и провери горепосочената информация, както и да я задълбочи и разработи на личностно ниво.

Продължителност: 120 минути, присъствен формат


7. Обратна връзка за резултатите от центъра за развитие

Продължителност: 30 минути, присъствен или онлайн формат


8. Поставяне на индивидуални цели за развитие по време на Лидерската Академия

Продължителност: 30 минути, присъствен или онлайн формат